Algemene voorwaarden

Introductie

Wij zijn TESSA’S Meal Prep Service (hierna, “wij, we, ons”), een eenmanszaak, gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73799998. Ons BTW nummer is: 220170502B01.

Heeft u (klant – eindverbruiker – van TESSA’S Meal Prep Service) vragen over onze Algemene Voorwaarden, dan kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

E-mail: info@tessasmeaslprepservice.nl
Telefoon: +31 624516816
Schriftelijk: Stadionplein 300, 1076 CK Amsterdam

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 D​ eze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, bestelling, aankoop en overeenkomst van, bij of met ons en alle overige werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens ons.

1.2 ​Partijen kunnen in goed overleg afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, indien dit schriftelijk wordt vastgelegd.

1.3 ​Indien wij niet steeds de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of dat wij in de toekomst niet de naleving van deze voorwaarden mogen verlangen.

1.4 ​Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij zullen u hierover informeren. Indien er sprake is van een ingrijpende wijziging volgens artikel 6:237 sub c van het BW, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomstteontbindenp​ erdedatumdatdegewijzigdevoorwaardeninwerking treden​. De versie van de Algemene Voorwaarden die geldt voor uw bestelling, is de versie die te vinden is op onze website ten tijde van de plaatsing van uw bestelling.

1.5 ​Door het plaatsen van een bestelling op onze website, geeft u aan ouder te zijn dan 18 jaar en tot het sluiten van een overeenkomst wettelijk bevoegd te zijn (handelingsbekwaam).

1.6 ​De toepasselijkheid van algemene- of leveringsvoorwaarden van de klant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Privacy

2.1 ​Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zullen in overeenstemming met relevante privacywet- en regelgeving (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ons privacybeleid worden verwerkt. Op het moment dat u besluit onze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw gegevens. U staat er voor in dat alle door u verstrekte gegevens aan ons, volledig, correct en in overeenstemming met de werkelijkheid zijn. Indien wij twijfelen aan de correctheid van uw gegevens, zijn wij bevoegd nadere maatregelen te nemen, waaronder het opvragen van aanvullende bewijsstukken. U bent overigens zelf verantwoordelijk voor de gevolgen indien u niet zorgvuldig omgaat met uw online account en gegevens. Alles dat er gebeurt via uw online account, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van u als klant. Voor meer informatie kunt u onze privacy- en cookieverklaring lezen.

Artikel 3 Gebruik van onze website

3.1 ​Op het moment dat u besluit gebruik te maken van onze website en / of bestellingen plaatst, gaat u ermee akkoord dat:

  1. u geen valse of frauduleuze bestellingen mag plaatsen;
  2. u uw contactgegevens in overeenstemming met de werkelijkheid zal verschaffen (correct e-mailadres, postadres, et cetera.).
Artikel 4 ons aanbod, totstandkoming overeenkomst

4.1 ​Aangezien wij meal preps/maaltijdpakketten verkopen, heeft ons aanbod in de regel een beperkte duur. Wij vermelden dit altijd nadrukkelijk op de website. Daarnaast staat de houdbaarheidsdatum op de verpakking van de meal prep/maaltijdpakket aangegeven. Wij garanderen dat de meal prep in ieder geval twee dagen houdbaar is (inclusief de ophaaldatum).

 

4.2 ​Wij doen onze uiterste best om op onze website de eigenschappen van onze producten (inclusief kleuren, afmetingen, allergenen informatie en inhoud van de meal preps/maaltijdpakketten) zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen helaas niet garanderen dat uw computer de kleuren op de juiste wijze weergeeft en de inhoud kan iets afwijken van de foto / overige informatie op onze website. U bent zich hiervan bewust en aanvaardt eventuele afwijkingen. U dient daarnaast altijd de verpakking op het product goed door te lezen.

 

4.3 ​Wij kunnen helaas niet garanderen dat de producten die op onze website worden aangeboden ook daadwerkelijk te allen tijde verkrijgbaar zijn. We hebben het recht om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

 

4.4 ​Door het aanklikken van de knop ‘bestelling plaatsen’ plaatst u een bindende bestelling ten aanzien van de artikelen in uw winkelwagentje. Na het plaatsen van uw bestelling, ontvangt u van ons een e-mail om uw bestelling te bevestigen (“orderbevestiging”). Met de ontvangst van deze orderbevestiging komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen ons. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en aanvaarding daarvan. Daarnaast is het mogelijk dat wij een overeenkomst met u aangaan, doordat u ons aanbod (schriftelijk of mondeling) heeft aanvaard. Indien u een consument bent en het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, zullen wij de ontvangst van de aanvaarding onverwijld bevestigen via e-mail.

 

4.5 ​Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan uw rechten en verplichtingen uit een overeenkomst met TESSA’S Meal Prep Service aan derden over te dragen.

 

4.6 ​Ons aanbod is gericht op eindverbruikers in Nederland. De door u bestelde maaltijden, mogen niet door u worden doorverkocht.

Artikel 5 levering, verpakking

5.1 ​De door u bestelde meal preps kunnen worden opgehaald op een van de ophaalpunten die op de website staan vermeld, op het door u tijdens het bestelproces aangegeven ophaalmoment (datum en tijdstip), tenzij wij een andere afspraak hebben gemaakt.


5.2 ​De “levering” heeft plaatsgevonden op het moment dat u – of een door u aangewezen derde partij – de producten fysiek in bezit krijgt. Alle door ons genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Wij spannen ons uiteraard in om leveringstermijnen na te komen.

 

5.3 ​Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of aan een vooraf aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 


5.4 ​Wij bepalen de wijze van verpakking en verzending van de maaltijden. Indien u een bijzondere wijze van verpakking / verzending verlangt, betaalt u de daarbij horende meerkosten. Wij nemen de verpakking niet terug. U dient de verpakking te behandelen op een wijze die overeenstemt met de daarvoor geldende (overheids)voorschriften.

 

5.5 ​Indien u de bestelling niet ophaalt, dan wel indien u niet thuis bent op het moment van bezorging, bent u alsnog de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

Artikel 6 prijzen en betaling

6.1 ​De prijs van onze producten is de prijs die te allen tijde op onze website staat vermeld, behalve wanneer er sprake is van een kennelijke fout. We zijn niet verplicht om onze producten tegen een foutieve lagere prijs te leveren, indien u de fout redelijkerwijs had kunnen herkennen.

 

6.2 ​Wij kunnen de prijzen op elk moment verhogen. Hierover wordt u ten minste 14 dagen van tevoren geïnformeerd, zodat u op de hoogte wordt gesteld van een prijswijziging. Indien u een consument bent en bezwaar heeft tegen een prijsverhoging, kunt u de overeenkomst beëindigen door een e-mail te sturen naar info@tessasmealprepservice.nl​ of ons op een andere manier te contacteren. Wettelijke prijsverhogingen (bijvoorbeeld van de btw) mogen worden doorberekend.

 

6.3​​ De prijzen die zijn vermeld op dewebsite (www.​tessasmealprepservice.nl)​ zijn “eindprijzen”. Dit betekent dat ze inclusief de wettelijke BTW zijn. Tot het moment waarop de volledige koopprijs door u is voldaan, blijven de producten onze eigendom. Meal prep voor bedrijven zijn exclusief de wettelijke BTW.

 

6.4 ​Wij bieden de volgende betaalwijzen aan: (creditcard, IDEAL en andere betaalwijzen die staan aangegeven op de website). Eventuele kosten van een (internationale) geldtransactie komen voor uw rekening.

 

6.5​ ​Indien is overeengekomen dat u de door u verschuldigde bedragen zal voldoen door middel van automatische incasso, dient u de benodigde medewerking te verlenen aan de realisatie van de incasso.

 

6.6​ ​Indien is overeengekomen dat u de door u verschuldigde bedragen zal voldoen door betaling van een door ons verzonden factuur, dient u de factuur binnen 14 dagen te voldoen.

 

6.7​ ​Indien u niet op tijd betaalt – waaronder stornering wordt begrepen – , zullen we u eerst een herinnering sturen om u hierop te wijzen en krijgt u een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen. Indien deze termijn verstrijkt zonder dat u betaalt, zijn wij gerechtigd om over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente te vorderen en de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen voor consumenten maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Wij kunnen besluiten om af te wijken van deze bedragen en percentages, maar alleen indien dit in uw voordeel is.

Artikel 7 Kortingsbon

7.1​ ​Kortingsbonnen, coupons e.d. zijn na verzilvering niet meer geldig.

Artikel 8 Losse maaltijden

8.1 ​Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor losse maaltijden, niet zijnde een abonnement – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.

 

8.2 D​e losse maaltijden worden 3 keer per week (op locatie bij een high-end gym) geleverd, op de volgende dagen: maandag, dinsdag en donderdag. U kunt uw bestelling op maandag ophalen vanaf 07:00 en op de dinsdag en donderdag vanaf 18:00.

 

8.3 ​U kunt een reeds geplaatste bestelling voor een losse maaltijd, niet annuleren. Indien u geen gebruik maakt van uw recht de maaltijd op te halen, vindt er geen (gedeeltelijke) restitutie plaats van de vergoeding.

 

8.4 ​Wij berekenen geen verzendkosten, omdat u de producten zelf dient op te halen. Tegen een aanvullend tarief, kunt u bestek en een tasje bij ons bestellen.

 

8.5 ​Wanneer u een meal prep bestelt voor donderdag 22.00, wordt uw maaltijd in de daaropvolgende week geleverd op de door u gekozen dag en locatie (vanaf maandag). Bestelt u hierna? Dan is de levering van uw maaltijd een week later.

Artikel 9 Maaltijdpakket

9.1​ ​Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel – voor een maaltijdpakket, zijnde een abonnement – aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.

 

9.2​ ​Een abonnement voor het maaltijdpakket wordt afgesloten voor de periode van één maand en wordt na afloop van deze termijn steeds stilzwijgend verlengd voor de periode van nog een maand. I​ ​ndien u dit abonnement heeft afgesloten, is dit abonnement per maand opzegbaar. Opzegging van het abonnement dient te gebeuren uiterlijk 7 dagen voor het begin van een nieuwe abonnements-maand. Indien u op tijd opzegt, ontvangt u in de volgende abonnements-maand geen maaltijdpakketten meer en bent u geen nieuwe betaling verschuldigd.

 

9.3​ ​Indien u binnen 3 maanden na het stopzetten van uw abonnement opnieuw een abonnement afsluit, zijn wij genoodzaakt eenmalig €15,- aan administratiekosten te berekenen.

 

9.4 ​Door het afsluiten van een abonnement bij ons, verklaart u zich vergewist te hebben van de bijbehorende looptijd, aanvullende voorwaarden en tarieven. Op onze website (www.t​ essasmealprepservice.nl​) kunt u hier alles over terugvinden.

 

9.5​ ​De eerste abonnements-maand kan alleen via IDEAL worden betaald op de website. Hiermee wordt ook direct uw bankrekening geverifieerd. Het bedrag voor de eerste maand wordt door uw betaling direct van uw bankrekening afgeschreven. Betaling gebeurt vervolgens via automatische incasso steeds aan het begin van een nieuwe abonnements-maand. Wij sturen een herinnering via e-mail, dat er kosten zullen worden afgeschreven. U ontvangt bovendien een factuur na betaling. U geeft toestemming aan eCurring (die handelt voor ons) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de door u opgegeven bankrekening. U dient ervoor te zorgen dat er genoeg geld op uw rekening staat. Indien de betaling niet kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld omdat u niet genoeg saldo op uw rekening heeft staan), zullen wij nogmaals proberen – op een ander tijdstip – om de betaling uit te voeren. De bestellingen kunnen nog steeds door ons worden verzonden.

 

9.6​ ​De maaltijdpakketten worden op zondagavond en dinsdagavond bezorgd. De maaltijdpakketten worden op het door u aangegeven adres geleverd. Wij verzoeken u op het overeengekomen levermoment aanwezig te zijn om het maaltijdpakket in ontvangst te nemen. Als de bezorging niet mogelijk is, zullen wij het maaltijdpakket aanbieden bij de buren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien het maaltijdpakket verdwijnt, bederft of op andere wijze schade veroorzaakt vanwege deze keuze van bezorging; dit is uw eigen risico. U kunt uw bezorgadres in uw online account wijzigen. U dient deze wijziging minimaal 7 dagen voor de levering van een nieuw maaltijdpakket door te voeren.

 

9.7​ Wij hebben het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien en zolang u niet (volledig) aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

9.8 W​ij berekenen geen verzendkosten. Tegen een aanvullend tarief, kunt u bestek en een tasje bij ons bestellen.

Artikel 10 UW HERROEPINGSRECHT, UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

10.1​ ​Indien en voor zover u handelt als een consument en de overeenkomst tussen ons een “koop op afstand” inhoudt in de zin van artikel 6:230m Burgerlijk Wetboek, geldt dat de door u bestelde meal preps, door hun aard (“zaken die snel bederven / een beperkte houdbaarheid hebben”) niet kunnen worden teruggezonden. Dit betekent dan ook dat het herroepingsrecht (het recht van ontbinding van de consument bij koop op afstand) uitdrukkelijk niet van toepassing is, op grond van artikel 6:230p, sub f(2) Burgerlijk Wetboek. Onze meal preps bestaan namelijk uit verse producten, met een beperkte houdbaarheidsdatum.

 

10.2 ​Indien u een maaltijdpakket-abonnement afsluit, kunt u binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst herroepen. De herroepingstermijn begint te lopen op de dag van ontvangst van het eerste maaltijdpakket. U oefent het herroepingsrecht uit door binnen de gestelde termijn van 14 dagen het ingevulde modelformulier voor ontbinding (deze vindt u op onze website) op te sturen of een andere ondubbelzinnige verklaring aan ons te doen m.b.t. het herroepingsrecht.

 

10.3 ​Maakt u gebruik van uw herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 10.2? Dan dient u wel te betalen voor de maaltijdpakketten die tijdens deze 14 dagen al aan u zijn geleverd of voor u zijn voorbereid. U dient uiterlijk 7 dagen voor de levering van een nieuw maaltijdpakket gebruik te maken van uw herroepingsrecht, om de levering van het volgende maaltijdpakket te voorkomen. U hoeft niet de door u ontvangen maaltijdpakketten terug te sturen.

Artikel 11 klachtenregeling

11.1​ U​iteraard doen wij onze best om klachten m.b.t. onze producten zo goed mogelijk te behandelen. Indien u een klacht heeft, dient u deze zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen 24 uur te melden, via het versturen van een e-mail naar info@tessasmealprepservice.nl​, of door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Wij proberen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen en u in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een schriftelijke reactie toe te sturen.

 

11.2​ I​ndien u een klacht heeft dient u zich eerst te wenden tot TESSA’S Meal Prep Service. Indien het niet lukt om de klacht onderling op te lossen, kunt u zich wenden tot het EuropeesODRplatform (h​ttp://ec.europa.eu/odr​).

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 W​ ij zijn uitsluitend aansprakelijk, jegens u, voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een tekortkoming door ons in de nakoming van de overeenkomst, tenzij deze tekortkoming niet aan ons kan worden toegerekend, dan wel aan personen van wier hulp wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken. Voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs die u voor het product heeft betaald (inclusief btw). Wij zijn daarnaast aansprakelijk in het geval van opzet of grove schuld aan onze zijde.

 

12.2 ​Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

 

12.3 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien:

  1. U heeft nagelaten om de product- en gebruiksaanwijzingen in acht te nemen;

  2. U onjuiste informatie heeft verstrekt aan ons;

  3. U ervoor heeft gekozen om de losse maaltijd / het maaltijdpakket niet persoonlijk bij u te laten bezorgen of op te halen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid indien de losse maaltijd / het maaltijdpakket verdwijnt, bederft of op andere wijze schade veroorzaakt vanwege deze keuze van bezorging;

  4. Er sprake is van een overmachtsituatie aan onze zijde. Hieronder wordt bijvoorbeeld begrepen: uitval door ziekte, machinebreuk, transportproblemen, computerstoringen, brand, stakingen, weersomstandigheden, onderbrekingen van het telefoonnet of het internet-netwerk, tekortkomingen door derde partijen waarvan wij voor de werkzaamheden afhankelijk zijn of niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers.

12.4 H​ulppersonen van TESSA’S Meal Prep Service kunnen een beroep doen op bovenstaande afspraken omtrent de aansprakelijkheid van TESSA’S Meal Prep Service.

 

12.5 D​ e verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen ons is 1 (één) jaar.

Artikel 11 overigen

13.1 O​p alle rechtsverhoudingen tussen u en TESSA’S Meal Prep Service is Nederlands rechts van toepassing.

 

13.2​ Alle geschillen die ontstaan met u of andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhoudingen en niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de niet-exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter.

 

13.3​ Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

13.4 W​ij mogen voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 zijn uitgesloten.

Let op!

Korte vakantie

We hebben een korte pauze van 20 december tot 2 januari.

Dit betekent dat als je je nu aanmeldt, je eerst mogelijke levering is op 3 januari 2024! 
MET DE KORTINGSCODE HAPPY2024 ONTVANG JE 15% KORTING OP JOUW EERSTE MAAND MEAL-PREP.

We wensen je een fijn kerstfeest en een gelukkig en gezond Nieuwjaar!

Logo Tessa meal prep service white

Handig…